Rådgivningsforløb:

Rådgivning om ejerskifte til medarbejdereje

Er du virksomhedsejer og går med tanker om ejerskifte? Eller ønsker du bare at skabe en mere produktiv virksomhed med stærke motiverede medarbejdere. Så er det måske noget for dig at indføre delvist eller fuldt medarbejdereje af din virksomhed.

Hvad siger forskningen om medarbejdereje?

Forskning viser, at medarbejdereje øger virksomheders produktivitet, stabilitet, medarbejdernes motivation og evnen til at tiltrække og holde på højtkvalificeret arbejdskraft. Med andre ord, medarbejdereje vil ofte udgøre en åbenlys konkurrencefordel.

På trods af de åbenlyse fordele, så er det desværre stadig få, der faktisk benytter sig af de muligheder som demokratisering af ejerskabet tilbyder. Dette skyldes ikke mindst den begrænsede mulighed for vejledning på området.

Som landets førende eksperter på området og som led i vores arbejde for at fremme demokratisk inddragelse i det danske erhvervsliv, stiller vi derfor vores viden og erfaring til rådighed via målrettede rådgivningsforløb til virksomhedsejere, der ønsker at udbrede deres ejerskab.

Vi kan som tænketank og rådgiver bl.a. hjælpe med:

Læs mere om vores indsats i nedenstående artikel eller kontakt os med det samme:

Andreas Pinstrup Jørgensen

Direktør i Tænketanken Demokratisk Erhverv
Tlf: +45 2738 7066 / E-mail: andreas@demokratiskerhverv.dk

Rasmus Tue Jørgensen

Seniorkonsulent i Tænketanken Demokratisk Erhverv
Tlf: +45 3027 7904 / E-mail: rasmus@demokratiskerhverv.dk

  • Kandidat i filosofi med speciale i virksomhedsetik fra Københavns Universitet
  • Iværksætter og ejerleder af egen webkommunikationsvirksomhed

Indholdsfortegnelse:

Typiske grunde til at gøre medarbejderne til medejere af virksomheden?

Vi oplever en stigende interesse fra virksomhedsejere, der ønsker at indføre fuldstændig eller delvis medarbejdereje i deres virksomhed. Årsagerne er mange og varierer fra case til case. 

Medarbejdereje forbedrer produktivitet, motivation, rekruttering og stabilitet

Én faktor er dog relevant i alle tilfælde, nemlig den voksende mængde af forskning, der dokumenterer, hvordan medejerskab til medarbejderne i en virksomhed resulterer i stigende produktivitet og motivation, ligesom det er påvist, at virksomheder med medarbejdereje – er mere stabile i krisetider og bedre til at tiltrække og holde på arbejdskraften end virksomheder med andre former for ejerskab.

 Produktivitet
(resultat efter skat/årsværk)
Egenkapitalens forrentning
(ROE)
Demokratisk ejede virksomheder360.5539,7%
Øvrige virksomheder305.36512,4%

"Medarbejderne [i medarbejderejede virksomheder] ønsker i højere grad at blive på arbejdspladsen. De siger i mindre grad op, og de er mere interesseret i efteruddannelse i relation til virksomhedens særlige behov."

Medarbejdereje kan medvirke til, at virksomheden lever videre i samme ånd efter et evt. salg

En anden udbredt motivation for at give medarbejderne del i virksomhedens ejerskab hører vi fra ejerledere, der i forbindelse med generationsskifte, salg eller blot et ønske om at neddrosle deres egen driftsmæssige rolle i virksomheden, oplever en vis bekymring for at overdrage ejerskabet til en udenforstående tredjepart. 

Vil virksomheden blive videreført i den rette ånd? Vil medarbejderne fortsat kunne være glade for og stolte af deres arbejdsplads? Vil dele af produktionen blive flyttet udenlands?

Det er naturligvis ikke overraskende, at ejerledere, der har lagt årevis af hårdt arbejde i deres virksomhed gennem tykt og tyndt, har en interesse i dens videre liv – også selvom det bliver under nye forhold, nyt ejerskab og måske en ny ledelse. 

Netop i sådanne situationer kan det være en oplagt vej frem langsomt at afhænde virksomheden (eller en del af den) til de mennesker, der kender den bedst, fordi de har været med til at opbygge og drive den hidtil. Dvs. medarbejderne, som har virksomhedens værdier og målsætninger helt inde under huden og som kender til de styrker, svagheder, muligheder og forhindringer, der er en del af dens drift og udvikling.

Udfordringer, som medarbejdereje kan være med til at løseEksempel

Ejer-/Generationsskifte

Medarbejdereje kan være et alternativ til salg af virksomheden til eksterne investorer.

Efter et salg af MC Emballage til en ekstern investor gik i vasken, meldte medarbejderne sig på banen som købere af emballagegrossisten MC Emballage. Virksomheden er i dag ejet helt af sine medarbejdere.

Der er i dag cirka 70 ansatte, hvoraf 40 har valgt at blive medejere. Dele af den daglige ledelse i virksomheden vælges af medarbejderne på et årligt møde, og organisationen har en relativt flad ledelsesstruktur.

Begrænset marked v- salg

En lille eller mellemstor virksomhed har ikke altid et stort marked for virksomheden. I det tilfælde kan medarbejderne udgøre et sikkert alternativ.

Rekrutering og fastholdelse

Aktieprogrammer eller medarbejdereje kan bidrage til rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere.

Det medarbejderstyrede konsulenthus, Analyse & Tal, gør en dyd ud af ikke at være lønførende, men i stedet være førende på medarbejderindflydelse og arbejdsmiljø.

De oplever selv, at det giver en nem adgang til rekruttering af selv sparsom arbejdskraft som programmører og forskeruddannede, samt at det giver en stærk fastholdelse.

Hos Analyse & Tal er mandagsmødet helligt, og det er her, virksomhedens medarbejdere mødes for at træffe store og små beslutninger i fællesskab, og koordinere arbejdsindsatsen.

Ofte er der en stor grad af autonomi i medarbejdernes planlægning af deres arbejde, hvilket gør at der udvikles alt fra algoritmer til bøger om ligestilling. Også dette bidrager til en stor tilfredshed i arbejdsmiljøet, og til at tiltrække kompetente og højtuddannede kræfter.

Lav produktivitet og motivation på arbejdspladsen

(Figurudsnit fra Tænketankens guide Grøn og demokratisk erhvervsudvikling i landdistrikterne)

Medarbejdereje er udbredt i verdens største erhvervsnationer men endnu ikke i Danmark

På trods af de dokumenterede fordele ved medarbejdereje, er det endnu ikke en udbredt ejerform i i Danmark.

I stedet er Danmarks demokratiske virksomheder typisk forbruger- og producentejede virksomheder (som fx kundeejede banker, forsikringsselskaber og supermarkedskæder eller producentejede mejerier og landbrug) og udgør ca. 2,5% af det totale antal virksomheder i Danmark samt over 9% af omsætningen i dansk erhvervsliv.

Til gengæld er medarbejdereje særdeles populært i fx Storbritanien, USA og Spanien, hvor der nu investeres stort i den erhvervsdemokratiske sektor og medarbejderejede virksomheder – som regel med en begrundet forventning om, at det vil bidrage til mere stabilitet i erhvervslivet ovenpå de seneste årtiers kriser.

I Storbritanien er antallet af virksomheder, der årligt ejerskifter til medarbejdereje fx steget med ca. 400% siden 2020, som det fremgør af  følgende graf.

Der mangler tilgængelig information og rådgivning om medarbejderejerskab i Danmark

Selvom vi oplever en stigende interesse for demokratiske ejerskab, så betyder den begrænsede udbredelse i Danmark desværre, at det er svært at finde grundig information og kvalificeret rådgivning om overgangen til delvis eller komplet medarbejdereje. 

Hvordan bør jura og finansiering klares? Hvordan skal virksomhedens ansatte og ledelse inddrages i processen? Og hvordan kan eller bør organisationsstrukturen evt. ændres, så overgangen foregår glidende, og den efterfølgende drift kommer godt fra start i sin nye demokratiske form?

Det står vi klar til at hjælpe med. 

Forbedringer for medarbejdereje er under opsejling

Vi går utvivlsomt bedre tider i møde på den erhvervsdemokratiske informationsfront, nu hvor Folketingets partier er blevet enige om for alvor at fremme den erhvervsdemokratiske sektor. En ekspertarbejdsgruppe (med Tænketankens Demokratisk Erhvervs deltagelse) har fremlagt ni konkrete anbefalinger, der beskriver mulige lovændringer samt indsatser for udarbejdelse og udbredelse af information og guides. 

Ekspertarbejdsgruppens anbefalinger vil med al sandsynlighed føre til mere gunstige forhold for demokratiske selskaber og selskaber, som ønsker at overføre ejerskab til medarbejdere. Især fordi en bred skare af politikere på tværs af partierne har tilkendegivet, at de ønsker at føre anbefalingerne ud i livet så hurtigt som muligt.

Dette har fx allerede betydet, at Erhvervsstyrelsen nu endelig har fået nogle fine afsnit om de forskellige demokratiske ejerformer (fx A.M.B.A og F.M.B.A) på deres hjemmeside, hvor entreprenører og iværksættere overordnet set kan orientere sig om, hvad det praktisk set vil indebære at drive sådanne virksomheder.

Når det kommer til mere detaljeret og dybdegående information og rådgivning, er der imidlertid stadigvæk alt for få ressourcer, som virksomhedsejere kan trække på angående de demokratiske virksomhedsformer – ikke mindst hvad angår overgangen til medarbejdereje.

Konsekvenserne af manglende information og rådgivningsmuligheder

Den manglende informationsinfrastruktur har den ærgerlige men forventelige konsekvens, at få virksomheder i dag bliver præsenteret for muligheden for medarbejdereje, og de, som gør, ender sjældent med at komme langt nok i processen til egentlig at implementere det. 

 

Dette er bekymrende – både for virksomhederne selv, der kunne drage gavn af den demokratiske effektivisering, men også for samfundet som helhed, der i den grad kunne bruge ejerformens stabiliserende og engagerende effekter.

Figur: Hvor godt er danskernes kendskab til demokratiske virksomheder?

Et åbent marked for virksomheder med demokratiske ambitioner

Det beskedne antal af danske medarbejderejede virksomheder er ikke nødvendigvis en hæmsko for alle parter. For det betyder også, at der pt. er et forholdsvis åbent marked, som det er muligt at tage del i for dem, som evner det. Dvs. et åbent marked for tiltrækningen af veluddannet, dygtige og særlig motiveret arbejdskraft med et stærkt produktivitetsniveau og dertilhørende konkurrenceevne. 

 

Sagt med andre ord, virksomheder kan lige nu vælge at blive frontløbere på en god og allerede internationalt gennemtestet forretningskonstruktion. Det er en sådan hjælp, vi i Tænketanken Demokratisk Erhverv forsøger at stille til rådighed via vores rådgivningsforløb om overgangen til medarbejdereje.

Tænketankens rådgivning om overgangen til medarbejdereje

I Tænketanken Demokratisk Erhverv arbejder vi på at få styrket den erhvervsdemokratiske rådgivningskapacitet rundt omkring i landet. Vi har siden vores grundlæggelse i 2018 udgivet mere end 15 vidensrapporter/bøger/notater, der er citeret bredt i danske medier og i forskningsverdenen.

Derudover bidrager vi med viden og vores ekspertise til politiske partier, Erhvervsstyrelsen, erhvervshuse og andre relevante aktører. For på sigt skal det naturligvis være lige så let at få information og hjælp til at opstarte, omstrukturere og drive demokratiske virksomheder, som det er i dag for fx anpartsselskaber og aktieselskaber.

Der er imidlertid et stykke vej endnu, og derfor er der brug for, at organisationer som vores Tænketank træder til og stiller vores viden og erfaring på området til rådighed for de mange virksomheder, som står klar til en demokratisering, men bremses af manglende information om og hjælp til overgangen til demokratisk medarbejdereje.

Hvis du overvejer at give dine medarbejdere medejerskab i din virksomhed, så er du derfor velkommen til at kontakte os med henblik på en samtale om, hvordan vi evt. kan hjælpe jer godt og trygt igennem processen.