Mikkeline Sofie Skjerning Thomsen

Bestyrelsesmedlem, Analyse & Tal